เรซิ่น

อะซีโทน (Acetone)

Facebook Google+ Addthis

      เป็นสารเคมีใช้สำหรับทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เปื้อนโพลิเอสเทอร์เรซิน อีพอกซี่เรซิน 

ยางซิลิโคน  และโพลิยูรีเทน

 

      หากไม่มีอะซีโทนจะใช้ทินเนอร์ชนิดผสมสีน้ำมันแทนก็ได้  หาง่าย  ราคาถูกกว่า